Digital Generalforsamling Urhv

This event has ended

Onsdag d. 31 marts 2021 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent:
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådet virke u det forløbne år
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg)
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Link til teams mødet finder du her:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzcyNGIzMzgtYTQ3ZC00OTAzLThhNDUtNWUxZTc3YTY3Zjg3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c806957b-41a4-496c-9bbb-6e4e5b00ec9b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fcb5af7f-2843-4296-821c-a391d9dcb309%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=37a18cc3-7c6a-4af8-900e-ed5dbcf0dfb3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Venlig Hilsen

Udviklingsrådet Helle Vest

Bjarne Tarp